Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva cestovnej kancelárie ACK
Administratíva predajne ADP
Alternatívne poľnohospodárstvo ALP
Alternatívne zdroje energie ALZ
Analytická chémia ACH
Analýza potravín ANP
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk 1AJ
Aplikovaná informatika API
Biochémia BOC
biológia BIO
Biológia BIO
Biológia a anatómia BIN
Cukrárska technológia CKT
Cvičenia z matamatiky CVM
Cvičenia z modelovania CMO
Cvičenie s technológie a stolovania CTQ
Dejepis DEJ
Dopravná výchova DOV
Druhý cudzí jazyk
Ekológia EKL
Ekonomické cvičenia v cvičnej firme ECV
Ekonomika EKO
Ekonomika a organizácia EOR
Ekonomika a podnikanie EPO
Elektrické materiály ELM
Elektrické merania ELR
Elektrické stroje a prístroje ESP
Elektronika ELE
Elektropríslušenstvo úžitkovej techniky EUT
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EOT
Etická výchova ETV
Etická výchova / náboženská výchova
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Geografia cestovného ruchu GOR
Hospodárska geografia HOG
Hospodárske právo HPP
Hygiena potravín HPT
Chémia CHE
Chladenie a zmrazovanie CAZ
Chladiace zariadenia CHL
Chov zvierat HZT
Informatika INF
Informatika v poľnohospodárstve IPO
Jednoduché účtovníctvo JEU
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Kuchárska technológia KPT
Lahôdkarska výroba LKV
Manažment a marketing vo vidieckej turistike MVT
Manažment podnikov cestovného ruchu MPC
Manažment vo vidieckej turistike MMT
Marketing MKT
Marketingová komunikácia a propagácia MKG
Matematika MAT
Materiály MTE
Merania na elektrotechnických zariadeniach MRZ
Mikrobiológia MBI
Motorové vozidlá MOV
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk 1NJ
Občianska náuka OBN
Obchodná prevádzka OCH
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Pestovanie rastlín PRT
Písanie na stroji PSS
Podnikanie a služby PSL
Podnikanie, obchod a služby PNK
Potravinárska legislatíva PKG
Potraviny a výživa PVY
Praktická časť odbornej zložky PČOZ
Právne normy a predpisy PWP
Prevádzková spoľahlivosť strojov PKO
Príprava jedál a stolovanie PJS
Prvý cudzí jazyk
Psychológia a komunikácia PSK
Psychológia a spoločenská komunikácia RSK
Psychológia a výchova PAC
Psychológia práce a trhu PAT
Psychológia trhu PHU
Rádioelektronika RAD
Rastlinná výroba RAS
Regionálna gastronómia REG
Regionálna technológia RTE
Riadenie malého podniku RMU
Rozvody elektrickej energie REE
Rozvoj vidieka RJV
Ruský jazyk RUJ
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby a cestovný ruch SRH
Služby vo vidieckej turistike SVU
Śpeciálne cukrárenské techniky CUT
Śpeciálny chov zvierat SCZ
Spoločenská komunikácia KMM
Spracovanie biomasy SYB
Spracovanie poľnohospodárskych produktov SPB
Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPV
Správanie Spr
Sprievodcovská činnosť SPC
Stolovanie STO
Strojárska technológia STT
Stroje a zariadenia STZ
Strojníctvo STN
Suroviny SUR
Technické kreslenie TCK
Technika administratívy TEA
Technika prevádzky TPY
Technológia TEC
Technológia opráv TOP
Technológia prípravy pokrmov a stolovania TPB
Technológia rastlinnej výroby TRV
Technológia živočíšnej výroby TZV
Technologické výpočty VTC
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ
Tovaroznalectvo TVZ
Toxikológia TOX
Triednická hodina THF
Turistika na vidieku TUV
Účtovníctvo I. UCT
Účtovníctvo II. UCT
Úvod do sveta práce USP
Vedenie motorových vozidiel VMV
Využitie elektrickej energie VEE
Využitie elektrickej energie VYU
Výživa a domácnosť VZV
Výživa a zdravie VZI
Záhradníctvo ZRA
Základy ekológie ZEK
Základy elektrotechniky ZAE
Základy mechanizácie ZAM
Základy rastlinnej výroby ZRS
Základy živočíšnej výroby ZZV
Zdravoveda a sociálne služby ZSS
Źivočíšna výroba ZIV

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Jánošíkova 4, Nové Mesto nad Váhom
    Jánošíkova č.4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
  • +421 032 771 2413 begin_of_the_skype_highlighting              

Fotogaléria